Y diweddaraf gan Traws Link Cymru

Mae Traws Link Cymru wedi mynd o nerth i nerth yr haf hwn, ond mae nifer o’n haelodau wedi bod i ffwrdd ar wyliau ac yn y blaen. Cawsom ymateb gwych yng Ngŵyl Fwyd Llambed a chasglom dros 600 o lofnodion ar gyfer ein deiseb yn ystod diwrnod prysur iawn. Golyga hyn fod gennym bron i 5,000 o lofnodion hyd yma, ac rydym yn gobeithio casglu mwy o lofnodion eto gan y prifysgolion. Mae 10,000 o fyfyrwyr yn Aberystwyth, 800 yn Llambed a 5,500 yng Nghaerfyrddin – byddai hyn yn help mawr i’r achos ac yn gyfanswm mawr i’w anfon at lywodraethau Caerdydd a Llundain.

Yn y cyfamser, bwriadwn ysgrifennu at bob AS Cymreig, ond mae arnom angen help etholwyr yr etholaethau hynny i gyfrannu eu henwau at yr ymgyrch. Mae Mark Williams eisoes wedi datgan ei gefnogaeth, ond mae angen cefnogaeth pob un o’r 41 AS sy’n cynrychioli Cymru yn Nhŷ’r Cyffredin. Mae hyn yn hynod bwysig oherwydd mai San Steffan sydd dal yn gyfrifol am agor rheilffyrdd newydd yng Nghymru er gwaethaf bod trafnidiaeth wedi ei ddatganoli i Fae Caerdydd.

Yn dilyn cyfarfod â Network Rail yng Nghaerdydd ym mis Mehefin, rydym wedi ein darbwyllo eu bod yn gwbl gefnogol i ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. Mae arnom angen gefnogaeth wleidyddol hefyd fel bod arian ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb ar gael. Mae hen wely’r rheilffordd gynt mewn cyflwr da ar y cyfan, a lle bo adeiladau ar y rheilffordd, mae’n gwbl bosibl i’r rheilffordd newydd eu hosgoi, gan mai dim ond tua 3% o’r hen lwybr 56 milltir o hyd sydd wedi ei ddatblygu. Hoffwn osgoi Rheilffordd Gwili, ac mi fydd angen ailbeiriannu’r ffordd i mewn i Aberystwyth, ond cytuna Network Rail bod hyn i gyd yn gwbl bosibl.

Bydd gennym stondin yng Ngŵyl Merlod Aberaeron ar Ddydd Sul, 10 Awst, a bwriadwn gynnal cyfarfodydd cyhoeddus mawr yn Aberystwyth a Llanybydder ynghyd â mannau eraill ar hyd y lein.

Mae eich cefnogaeth yn hanfodol os ydym am ailagor y rheilffordd hwn fel mae’r Alban wedi llwyddo i’w wneud gyda rheilffordd y Gororau yno a fydd yn agor ym mis Medi 2015. Os hoffech helpu, ffoniwch 01570 218 036 neu ysgrifennwch at Dolanog, Heol Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan SA48 7JP am fwy o wybodaeth.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth hyd yma!

Adrian Kendon