Cerrig Milltir

Cerrig milltir pwysig yn hanes ymgyrch

Traws Link Cymru

^
Hydref 2013

Ffurfio

Ffurfio Traws Link Cymru yn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

^
Mawrth 2014

Dadl

Dadl yn y Senedd yng Nghaerdydd; cefnogaeth drawsbleidiol ar gyfer yr ymgyrch

^
Mehefin 2014

Cefnogaeth

Cyfarfod gyda Network Rail yng Nghaerdydd, derbyn eu cefnogaeth

^
Tachwedd 2014

Polisi

Mabwysiadwyd fel polisi gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru

^
Tachwedd 2014

Cefnogaeth

Cefnogaeth gan Gyngor Sir Gaerfyrddin

^
Ionawr 2015

Cefnogaeth

Cefnogaeth gan Gyngor Sir Ceredigion

^
Chwefror 2015

Cyfarfod

Cyfarfod gyda Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Chwith i’r Dde: Adrian Kendon a Mike Walker (TLC), Mark Williams AS Ceredigion), Stephen Crabb, Flora McNerney (TLC), Llundain.

^
Mai 2015

Cyfarfod

Cyfarfod rhwng TLC a Swyddogion Llywodraeth Cymru, Caerdydd. Chwith i’r Dde. Gareth Roberts, Geraint Blayney, Flora McNerney, Mike Walker a Nigel Bird (TLC); James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru a dau swyddog Llywodraeth Cymru, Caerdydd).

^
Mehefin 2015

Ariannu

Clustnodi £30,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Astudiaeth Gwmpasu i ailagor y rheilffordd.

^
Gorffennaf 2015

AECOM

Cyfarfod cyntaf rhwng TLC ac ymgynghorwyr AECOM

^
Rhagfyr 2015

Astudiaeth Gwmpasu

Cyhoeddi’r astudiaeth gwmpasu

^
Chwefror 2016

Cyfarfod

Cyfarfod i werthuso’r astudiaeth gwmpasu: cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Gaerfyrddin; Cyngor Sir Ceredigion, AECOM, Trenau Arriva Cymru, Network Rail, GWR a TLC, Aberystwyth

^
Ebrill 2016

Cefnogaeth

Cefnogaeth ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb llawn ym maniffestos Etholiad y Cynulliad Plaid Cymru, Democratiaid Rhyddfrydol a’r Blaid Werdd

^
Ebrill 2016

Cyfarfod

Cyfarfod gyda Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru. Chwith i’r Dde. Ellen ap Gwynn, Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, Geraint Blayney, Mike Walker, Flora McNerney (TLC), Elin Jones AM, Leanne Wood, Adrian Kendon, Dylan Wilson-Lewis (TLC).

^
Ebrill 2016

Cyfarfod

Cyfarfod gyda Tim Farron, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Elizabeth Evans, ymgeisydd Ceredigion, John Lewis a Dylan Wilson-Lewis (TLC), Aberystwyth

^
Hydref 2016

Ariannu

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ariannu astudiaeth ddichonoldeb llawn gwerth £300k i ailagor y lein. Rhoddwyd y cytundeb i Mott MacDonald.

^
Chwefror 2017

Cyfarfod

Cyfarfod gyda Guto Bebb AS, Is-ysgrifennydd ar gyfer for trafnidiaeth, Llundain. Chwith i’r Dde. Mark Williams AS, Ceredigion, Guto Bebb, Mike Walker, Adrian Kendon a Gareth Roberts (TLC)

^
Chwefror 2017

Cyfarfod

Cyfarfod yn y Senedd rhwng Traws Link Cymru a Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth. Gareth Roberts, Dylan Wilson-Lewis (TLC), Elin Jones AoS a’r Llywydd, Adrian Kendon (TLC)

^
Gorffennaf 2018

Cyfarfod

Cyfarfod rhwng TLC, Mott MacDonald a Thrafnidiaeth Cymru i drafod yr astudiaeth ddichonoldeb.

^
Medi 2018

Cyhoeddi

Cyhoeddi’r astudiaeth ddichonoldeb

^
Chwefror 2019

Cyfarfod

Cyfarfodydd rhwng TLC a Phlaid Cymru, Llanbedr Pont Steffan. Chwith: Ben Lake AS, Jonathan Edwards, AS, Mike Walker, Dylan Wilson-Lewis (TLC) Elin Jones AoS, Llywydd y Senedd, Adam Price AoS, arweinydd Plaid Cymru. Dde: Mike Walker, Elin Jones MS, Ben Lake AS, John Lewis, Geraint Blayney, Dylan Wilson-Lewis (TLC)

^
Chwefror 2019

Dadl

Denodd y ddadl yn Neuadd San Steffan ar ailagor rheilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin a gynullwyd gan Jonathan Edwards, AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr gefnogaeth drawsbleidiol gref.

^
Medi 2019

Cyflwyniad

Cyflwyniad gan TLC yng nghynhadledd blynyddol Plaid Cymru, Abertawe. Mike Walker TLC), Elin Jones AoS, Ben Lake AS, Geraint Blayney (TLC).

^
Medi 2020

Cyhoeddi

Cyhoeddi ‘Coridor Rheilffordd Strategol Newydd i Orllewin Cymru’ gan TLC

^
Hydref 2020

Cyhoeddi

Uwchlwytho ‘Coridor Rheilffordd Strategol Newydd i Orllewin Cymru’ i wefan Llywodraeth Cymru.

^
Mawrth 2021

Gwefan

Lawnsiad gwefan newydd Traws Link Cymru.

^
Gorffennaf 2021

Cyfarfod efo Jane Dodds (MS)

 Meeting in Aberystwyth between Traws Link Cymru and Jane Dodds, Regional MS for Mid- and West Wales. From left to right: Jane Dodds; Adrian Kendon (TLC), Mike Walker (TLC) and Dylan Wilson-Lewis (TLC)

^
Tachwedd 2021

Cyfarfod efo Cefin Campbell MS a Virginia Crosbie MP

^
Ionawr 2022

Cyfarfod efo Sian Gwenllian MS a Hywel Williams MP

^
Chwefror 2022

Cyfarfod â’r Bwrdd Gweithredol yng Nghyngor Sir Caerfyrddin (Dan gadeiryddiaeth y Cynghorydd Emlyn Dole)

^
Mawrth 2022

Penodi Cadeirydd newydd y TLC – Yr Athro Emeritws Mike Walker

^
Ebrill a Mai 2022

Pren yn dychwelyd i Reilffordd y Cambrian

Mae dau drên pren arbrofol wedi cael eu rhedeg yn ddiweddar rhwng Aberystwyth a gwneithurwr pren Kronospan yn Y Waun. Roedd dwy uned diesel Dosbarth 37 yn tynnu deg tryc gwastad wedi’u llwytho â bron i 800 tunnell o bren. Mae hyn yn cyfateb i fwy na 30 o loriau pren a fyddai’n cael eu symud oddi ar ffyrdd Gorllewin Cymru.

Barnwyd bod yr arbrawf yn llwyddiant a gallai arwain at gludo rhagor o bren ar hyd y lein, cyn belled ag y gellir sefydlu’r cyfleusterau llwytho priodol ar y seidins ger gorsaf Aberystwyth.

Mae Traws Link Cymru wedi dadlau erioed y gallai pren fod yn elfen fawr o draffig nwyddau ar reilffordd newydd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin, o ystyried faint o bren sydd bellach yn barod i’w dorri ar fryniau Gorllewin Cymru.

Byddai’r manteision nid yn unig yn cynnwys llai o draul ar ffyrdd yn yr ardal gan lorïau pren â llwythi trwm, ond gostyngiad sylweddol mewn traffig cerbydau trwm a fyddai’n gwneud y ffyrdd yn fwy diogel, tra ar yr un pryd yn lleihau’r ôl troed carbon yn unol â Pholisi Llywodraeth Cymru.