Yr Ymgyrch

Ffurfiwyd grŵp ymgyrchu Traws Link Cymru yn 2013 gyda’r nod o adfer y rheilffyrdd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin, ac Afon Wen a Bangor, a gaewyd i deithwyr yn y 1960au o dan raglen Beeching i rwydwaith rheilffyrdd Prydain (Ffigur 1). Ar hyn o bryd, mae canolbarth a gorllewin Cymru ymhlith rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y Deyrnas Unedig ac, yn wir, Gorllewin Ewrop. Ac eto, mae gan y rhanbarth hwn gryn botensial o ran twristiaeth ac amaethyddiaeth; mae ganddo gronfa gyflogaeth a allai wasanaethu ystod eang o ddiwydiannau bach a chanolig; mae ganddo dri champws prifysgol a sawl coleg addysg bellach cysylltiedig ar saith campws; dyma leoliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru; pencadlys sianel deledu S4C; ac mae ganddi hanes diwylliannol cyfoethog ac amrywiol.

I wireddu potensial y rhanbarth hwn, mae angen gweledigaeth, cynllunio a mewnfuddsoddi. Ond mae’r rhwydwaith cyfathrebu gwael yn parhau yn anfantais fawr. Mae’r system ffyrdd bresennol yn annigonol ar gyfer anghenion y rhanbarth, ac er bod y cysylltiadau rheilffordd presennol tua’r dwyrain o Fangor ac Aberystwyth, ac i’r dwyrain a’r gorllewin o Gaerfyrddin, yn cael eu defnyddio’n helaeth, nid ydynt yn gwneud fawr ddim i wella cysylltedd rhanbarthol.

Mae Traws Link Cymru wedi dadlau y gallai rheilffyrdd newydd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin ac Afon Wen a Bangor ddarparu’r ysgogiad sydd ei angen i roi hwb cychwynnol i adfywio economaidd a chymdeithasol ledled y rhanbarth. At hynny, byddai rheilffordd sy’n rhedeg o Fangor yn y gogledd i Gaerfyrddin yn y de nid yn unig yn darparu cyswllt trafnidiaeth pwysig rhwng De Cymru ddiwydiannol a’r gogledd gwledig, ond byddai hefyd yn rhwymo’r wlad gyda’i gilydd i greu Cymru fwy integredig. O’r herwydd, byddai gan y rheilffyrdd newydd hyn arwyddocâd strategol a gwleidyddol sylweddol.

Cefnogi’r ymgyrch

Rhoddion

Fel grŵp ymgyrchu, dim ond arian cyfyngedig sydd ar gael inni. Ond rydym yn mynd i gostau ar gyfer trefnu cyfarfodydd, ar gyfer hysbysebu, ar gyfer argraffu deunyddiau ymgyrchu ac ar gyfer cynnal y wefan. Mae llawer o grwpiau, sefydliadau ac unigolion wedi gwneud cyfraniadau hael i’r ymgyrch, ond byddem yn ddiolchgar pe bai eraill yn gwneud yr un peth. Os hoffech ein helpu i adfer rheilffyrdd Caerfyrddin i Aberystwyth ac Afon Wen i Fangor, byddai cyfraniad ariannol yn cael ei werthfawrogi.

Gallwch gyfrannu’n uniongyrchol drwy siec neu gerdyn credyd, neu gallwch wneud cyfraniad drwy ein tudalen ariannu torfol (dod yn fuan).

Llythyrau o gefnogaeth

Os ydych yn cefnogi nodau Traws Link Cymru i ailagor y rheilffyrdd yng Ngorllewin a Gogledd Cymru, ysgrifennwch at eich Aelod lleol o’r Senedd neu AS San Steffan, neu at eich Cynghorau Sir, Tref neu Gymuned.